arete; sokaklarımızdaki ve meydanlarımızdaki siyasal-sosyal baskıyı, güncel kamusal alan pratiklerini tartışmaya açarak ülkemizin eleştirel düşünce repertuvarına katkı sunma amacıyla kurulmuş bir internet portalıdır. Bu amaç doğrultusunda medya ve politik eylemsellik arasındaki iletişimin önemine dikkat çekmek istiyor, entelektüel alanın maruz kaldığı çölleşmeye ve çölleşme riskine itiraz ediyoruz.

Biz, birbirlerinden alakasızlarmış gibi ele alınan siyasal ve sosyal tartışmaların, disiplinlerin ve alanların neredeyse tümünün benzer otoriter baskılara maruz kalmaları neticesinde birbirlerine yakınlaştıklarına inanıyoruz. Bu sebeple, portalımızda; siyaset, sanat, felsefe, iktisat ve spor gibi birçok konuda gündem yaratma amacı güdüyoruz. Ortaya koyduğumuz işleri, yaygın sosyal medya platformlarının tartışma kültürlerini desteklemek niyetiyle kamuya sunuyoruz.

Evvela, arete bir itiraz alışkanlığını temsil etme niyetindedir. Bu noktada, kimi ideallerimizi dahil olduğumuz tüm yerel ve uluslararası platformlarda öne çıkarmayı, onları pekiştirmeyi hem bir bilinç olarak hem de bir politik kaide olarak görüyor; ekip paydaşlığımızı özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkeleriyle çerçeveliyoruz.

arete’nin adını ve sloganını belirlerken düşündüğümüz; bu kavramın, günümüzün değişen diyalog formlarına yönelik yeni bir çağdaşlaşma ihtimalinin eleştirel biçimde tanımlanmasına olan elverişliliğiydi. Nitekim bizim nezdimizde tarih salt niceliğe ya da niteliğe indirgenemez. Lakin bu iki mefhumu birbirlerini besler yöntemlerle ele aldığımız takdirde geçmiş ve gelecek arasında köprüler kurabileceğimize inanıyoruz.

Portalımızda yayınladığımız işleri evrensel basın ve akademi etiği ilkeleri doğrultusunda alıntılanmaya ve muhtelif iş birliklerine açık olarak paylaşıyoruz. Çalışmalarımız öncelikle yazarlarımıza, daha sonra ise portalımızın özgün kimliğine aittir.